Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές


(click! on the title)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση και τις πλημμύρες στην Ευρώπη, το ψήφισμά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη(1), το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2005, σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία(2), το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία(3), το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(4), καθώς και τα ψηφίσματά του, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές(5), πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης(6) και περιβαλλοντικές πτυχές(7),

– έχοντας υπόψη τις δύο κοινές δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα μια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Φυσικές Καταστροφές" (20 Μαρτίου 2006) και σχετικά με την "Ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: Europe aid" (5 Οκτωβρίου 2006),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού μηχανισμού για την διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ)(8), την επικείμενη έγκριση της αναθεωρημένης απόφασης του Συμβουλίου για την συγκρότηση κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και τη θέση του Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006(9),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), και την θέση του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2006(10),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier της 9ης Μαΐου 2006 με τίτλο "Για μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: Europe Aid",

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας(11),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας (2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ)(12),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 και 13 Ιουνίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντονισμού του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC) στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας,

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Κυότο που προσαρτάται στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) της 11ης Δεκεμβρίου 1997 και την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο εκ μέρους της Κοινότητας στις 4 Μαρτίου 2002,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό "Έμφαση στα Δάση" (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 της 17ης Νοεμβρίου 2003),

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 12 των Συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ικανότητα ανταπόκρισης της Ένωσης στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις κρίσεις και στις καταστροφές,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ξηρασία(13),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις βίαιες πλημμύρες που προκάλεσαν θανάτους και καταστροφές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το καλοκαίρι του 2007, από τις οποίες επλήγησαν κράτη μέλη της ΕΕ, εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως η Μαρτινίκα και η Γουαδελούπη οι οποίες επλήγησαν από τον τυφώνα Dean, υποψήφιες χώρες, καθώς και οι άμεσοι γείτονες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τον Ιούλιο κάηκαν τόσες εκτάσεις όσες είχαν καεί ολόκληρο τον περυσινό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο η Ελλάδα υπέστη μεγάλη εθνική τραγωδία, ύστερα από καταστροφικές πυρκαγιές που ήταν οι πιο φονικές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί παγκοσμίως από το 1871,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση βλάστησης και δασών, συμπεριλαμβανομένων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (SCI) που αποτελούν τμήμα του δικτύου Natura 2000 και άλλων περιοχών μείζονος οικολογικής αξίας με οικολογική συνδεσιμότητα μεταξύ ολόκληρης της περιοχής, που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι υπερβαίνει τα 700.000 εκτάρια, ενώ οι χώρες που επλήγησαν σοβαρότερα είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Ισπανία (και ιδίως τα Κανάρια Νησιά και η επαρχία του Castillón), η Ουκρανία, η Τουρκία και η Αλβανία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερες από 60 ανθρώπινες ζωές, να τραυματισθούν πολλοί άνθρωποι, να καούν περισσότερα από 250.000 εκτάρια γης, να καούν χιλιάδες εκτάρια δάσους και θαμνωδών εκτάσεων, να χαθούν ζώα, να καταστραφούν πολλά σπίτια και κτήματα και να αφανιστούν χωριά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια περίοδο, άλλα τμήματα της Ευρώπης, ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο, δοκιμάζονταν από σοβαρές πλημμύρες, που προκάλεσαν την απώλεια τουλάχιστον 10 ανθρωπίνων ζωών, καθώς και ζημιές σε οικίες, σχολεία, υποδομές και γεωργία που εκτιμώνται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση σε καθαρό νερό για 420.000 ανθρώπους, με αποτέλεσμα μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων να υποχρεωθούν σε εκτοπισμό και να σημειωθούν σημαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις, τη γεωργία και την τουριστική βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία αντιμετώπισε την κρίσιμη κατάσταση να πλήττεται από πλημμύρες στο κέντρο και στο Βορρά και από ξηρασία και πυρκαγιές στο Νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρότατη ξηρασία σημειώθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και ιδίως στη Ρουμανία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κοινοτικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε δώδεκα φορές για το ίδιο είδος έκτακτης ανάγκης μέσα σε περίοδο δύο μηνών και ότι επτά από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνέβησαν ταυτόχρονα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια των κρατών μελών δεν ήταν επαρκής για να δοθεί ταχεία και κατάλληλη αντίδραση πολιτικής προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς τα καλοκαίρια στη Νότια Ευρώπη είναι όλο και περισσότερο θερμά και ξηρά, οι πυρκαγιές στα δάση και στην ύπαιθρο αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο όμως εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από χρόνο σε χρόνο όσον αφορά την ένταση και τη γεωγραφική του θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση αυτών των καταστροφικών γεγονότων επηρεάζεται επίσης από τη μεταβολή του κλίματος και συνδέεται με την αυξανόμενη συχνότητα κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ξηρασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι μια επένδυση στην πρόληψη των καταστροφών της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους ξηρασίας, οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια, θα είναι πάντοτε δυσκολότερο να αποκατασταθούν τα δάση ύστερα από πυρκαγιά, με τον συνακόλουθο κίνδυνο ερημοποίησης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις επιβλαβείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών για τις περιφερειακές οικονομίες, την παραγωγική δραστηριότητα και τον τουρισμό,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που σημειώθηκαν στη Νότια Ευρώπη το 2007, καθώς και το μέγεθός τους, είναι το αποτέλεσμα ενός αριθμού παραγόντων, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η αλλαγή του κλίματος, ο ανεπαρκής ορισμός και η ανεπαρκής φροντίδα των δασών και ο συνδυασμός φυσικών αιτίων και ανθρώπινης αμέλειας, αλλά και οι ανθρώπινες εγκληματικές δραστηριότητες, παράλληλα με την ανεπαρκή εφαρμογή νόμων που απαγορεύουν την παράνομη οικοδόμηση σε καμένες εκτάσεις,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών που πλήττουν τη Μεσόγειο με τη μορφή ξηρασίας και πυρκαγιών και να προσαρμόσει αναλόγως τα μέσα που διαθέτει στους τομείς της πρόληψης, της έρευνας, της διαχείρισης κινδύνων, της πολιτικής προστασίας και της αλληλεγγύης,

1. εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους και προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν·

2. αποτίνει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα με κίνδυνο της ζωής τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών, τη διάσωση ανθρώπων και τον περιορισμό των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού, καθώς και στους πολυάριθμους πολίτες που έδωσαν μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν

3. ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει το τρέχον Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) κατά τον πιο ευέλικτο δυνατό τρόπο και χωρίς καθυστέρηση και να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες ή διοικητικά εμπόδια· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι πρέπει να διατεθούν αμέσως οι απαραίτητοι πόροι για την ανακούφιση των δεινών και την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων φυσικών καταστροφών και των άμεσων οικογενειών τους μέσω του ΤΑΕΕ και άλλων κοινοτικών μηχανισμών·(π.χ. διαρθρωτικά ταμεία ή EARDF), ή οιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μέσο·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει έκτακτες κοινοτικές ρυθμίσεις βοήθειας, ιδίως χρηματοδοτικής φύσεως, προκειμένου να στηριχθεί η αποκατάσταση των περιοχών που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, να αποκατασταθεί το παραγωγικό δυναμικό στις πληγείσες περιοχές, να επιδιωχθεί η εκ νέου δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να αντισταθμιστεί το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και άλλων πηγών εσόδων·

5. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση της καλλιεργήσιμης γης μετά τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές και για τη διάθεση περισσότερης χρηματοδοτικής βοήθειας για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στην επανεξέταση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών υπό το φως των πρόσφατων ερευνών σχετικά με τους αυξημένους κινδύνους πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών, οι οποίοι προκαλούνται από τον τρόπο διαχείρισης της γης, των οικοτόπων και της αποστράγγισης των υδάτων· παροτρύνει με έμφαση τα κράτη μέλη να προωθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φυσική αποστράγγιση και συγκράτηση των υδάτων στο περιβάλλον, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των υποδομών προστασίας από τις πλημμύρες και αποστράγγισης των υδάτων, προκειμένου να περιορισθούν οι ζημίες που προκαλούνται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις,

6. αναγνωρίζει την αλληλεγγύη που επέδειξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες παρέχοντας βοήθεια προς τις περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές, με προσφορά αεροσκαφών, πυροσβεστικού εξοπλισμού και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και με την αξιέπαινη βοήθεια που προσέφεραν στις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες διάσωσης·

7. αναγνωρίζει τη συμβολή του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC) στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κινητοποίησης και του συντονισμού της βοήθειας πολιτικής προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πόροι των κρατών μελών για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών, ιδίως με εναέρια μέσα, είναι περιορισμένη και δεν είναι πάντοτε δυνατό τα κράτη μέλη να προσφέρουν στήριξη όταν έχουν ανάγκη τους πόρους σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη δέχτηκαν μικρότερη βοήθεια απ' ό,τι άλλα και αναγκάστηκαν να στηριχτούν για βοήθεια σε συμφωνίες με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του διότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δεν επέδειξε επαρκή αλληλεγγύη·

8. ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο να καταλήξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε απόφαση σχετικά με τον νέο κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, έχοντας κατά νου ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του το Μάιο του 2006· θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση του Συμβουλίου στο θέμα αυτό· πιστεύει ότι ο νέος κανονισμός, ο οποίος - μεταξύ άλλων μέτρων - χαμηλώνει τα όρια για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ζημίες με πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και έγκαιρο τρόπο· καλεί την Πορτογαλική Προεδρία, καθώς και τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να αναλάβουν αμέσως ταχεία και αποφασιστική δράση· προτείνει προς τούτο να συγκληθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου αυτών των αρμόδιων Υπουργών της ΕΕ, στην οποία θα παραστούν ως παρατηρητές το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή·

9. ζητεί να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία θα μπορούσε να αντιδρά αμέσως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται στην έκθεση του Επιτρόπου Barnier, και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης και συνέχειας στο ζήτημα αυτό· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη δυνατοτήτων ταχείας αντίδρασης με βάση τις λειτουργικές μονάδες πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 16 και 17 Ιουνίου 2006· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένη πρόταση προς τούτο· υπογραμμίζει το ρόλο των κρατών μελών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών·

10. παροτρύνει με έμφαση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την εμπειρία τους στην εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων και να εξετάσουν κατά πόσον τα εφαρμοζόμενα μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης είναι κατάλληλα, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την άντληση συμπερασμάτων σχετικά με άμεσα μέτρα, το συντονισμό των διοικητικών και επιχειρησιακών φορέων και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανθρώπινων και υλικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ και με άλλες τρίτες χώρες για την καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και/ή δυνατοτήτων κατά τους επικίνδυνους θερινούς μήνες, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία για την περίοδο δασικών πυρκαγιών το 2008·

11. θεωρεί ότι οι εμπειρίες των τελευταίων ετών και οι πρόσφατες εμπειρίες αναδεικνύουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πρόληψη και η ετοιμότητα ς του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Κοινότητας και η ικανότητα αντίδρασης σε σύνδεση με τις δασικές πυρκαγιές και άλλες πυρκαγιές στην ύπαιθρο και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε αυτή την κατεύθυνση·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα προσυμφωνημένης πρόσβασης σε συμπληρωματικές δυνάμεις, με στόχο την εξασφάλιση έγκαιρης αντίδρασης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορεί να είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αγοράς· προτείνει το κόστος της εφεδρικής δύναμης να καλύπτεται μέσω του Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας·

13. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας, και υποστηρίζει ότι οι δράσεις που δέχονται οικονομική ενίσχυση από αυτό το μέσο πρέπει να εξασφαλίζουν την ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και να προσφέρουν περαιτέρω ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών· ανησυχεί, ωστόσο, ότι το ποσό που έχει διατεθεί στο νέο αυτό μέσο δεν θα είναι επαρκές για την αποτελεσματική υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη για τη λήψη δραστικότερων μέτρων με στόχο την πρόληψη φυσικών καταστροφών· στο πλαίσιο αυτό, αναμένει με αδημονία τη δημοσίευση δύο μελετών της Επιτροπής, το 2008, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών· προτείνει επιπλέον να εξετάσει η Επιτροπή ενδεχόμενες χρήσεις του ανοικτού συντονισμού για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, μέσω μιας συνολικής φροντίδας του εδάφους, προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος συγκράτησης υδάτινων όγκων, και μέσω μιας συνολικής φροντίδας των δασών, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, καθώς και η έκταση και η ταχύτητα εξάπλωσής της· επισημαίνει ότι η βιομάζα που ανακτάται μπορεί να συμβάλει στην οικονομική δυνατότητα υλοποίησης της δράσης·

15. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει περισσότερη έρευνα εστιασμένη στη βελτίωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και των μεθόδων και του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης και να επανεξετάσει τις πολιτικές της για τη χωροταξία και τη χρήση της γης· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα με στόχο τη βελτίωση και εφαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου στον τομέα της προστασίας των δασών και να απέχουν από δραστηριότητες εμπορευματοποίησης, αναχαρακτηρισμού και ιδιωτικοποίησης, ούτως ώστε να περιορίσουν την καταπάτηση και την κερδοσκοπία· ζητεί να χρησιμοποιηθεί προς τούτο η διαθέσιμη τεχνογνωσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών συστημάτων·

16. εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εμπρησμούς και ανησυχεί ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι εγκληματικοί εμπρησμοί είναι οι αιτίες των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη· για το λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για τις εγκληματικές πράξεις που προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον και ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που προκαλούν δασικές πυρκαγιές και είναι της άποψης ότι οι γρήγορες και αποτελεσματικές έρευνες για τον προσδιορισμό των ευθυνών, ακολουθούμενες από τις ανάλογες ποινές, θα αποθαρρύνουν την αμέλεια αλλά και τις εσκεμμένες ενέργειες·

17. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό καταστροφών οφειλόμενων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία , σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή που αποτελεί συνέπεια της παγκόσμιας υπερθέρμανσης· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τους στόχους του Κυότο και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει την τήρηση των δεσμεύσεων του Κυότο και τη συνέχειά τους· καλεί την Επιτροπή και όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή του κλίματος και την αυξημένη πιθανότητα καταστροφών, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, όταν καταρτίζουν προϋπολογισμούς και αποθεματικά για απρόβλεπτα για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

18. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών που θα ελαχιστοποιήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πυρκαγιών· ζητεί να αναπτυχθεί πολιτική αναδάσωσης που θα βασίζεται στο σεβασμό των βιοκλιματικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών· υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογής και καταγραφής δεδομένων για τους φυσικούς πόρους κάθε κράτους μέλους, μέσω της δημιουργίας "Πράσινων Εθνικών Λογαριασμών" υπό τη μορφή βάσης δεδομένων ανοικτής σε όλους τους πολίτες·

19. θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί και να υποστηριχθεί χωρίς καθυστέρηση Εθελοντική Δράση Πολιτικής Προστασίας, με βασικές δραστηριότητες κατάρτισης και εξοπλισμό που θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται προηγμένες τεχνολογίες, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν από τους βασικούς πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με την αξία των δασών μας και των πόρων τους, καθώς και για τα πλεονεκτήματα της διατήρησής τους, προωθώντας τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω οργανωμένης εθελοντικής βοήθειας ή με άλλες μεθόδους·

20. εκτιμά ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη προστασία και τη φροντίδα των δασών αποτελεί ο βιώσιμος προγραμματισμός και η βιώσιμη εφαρμογή σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου που έχουν ως στόχο να αναχαιτίσουν τη μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου, να δημιουργήσουν νέες διαφοροποιημένες πηγές εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές, και να αναπτύξουν τις απαραίτητες εκσυγχρονισμένες υποδομές, ούτως ώστε να ελκύσουν βιώσιμο τουρισμό και βιώσιμες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές·

21. υπογραμμίζει ότι εφέτος οι φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα οι δασικές πυρκαγιές έθεσαν σε σημαντικό κίνδυνο μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους μείζονος σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στην απειλή που αντιμετώπισε η Αρχαία Ολυμπία, κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ιδιαίτερα το μουσείο της, Τόπος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς· ζητεί να διατεθούν πόροι για σκοπούς αποκατάστασης, σε περίπτωση που τόποι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς υποστούν ζημιές από τις συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι καμένες δασικές περιοχές θα συνεχίσουν να είναι δάση και θα καλυφθούν από προγράμματα αναδάσωσης και ότι δεν θα επιτραπεί καμία αλλαγή όσον αφορά τη χρήση της γης, να εφαρμόσουν δέουσα νομοθεσία για τη διατήρηση και κατάλληλη χρήση της γης, περιλαμβανομένων αειφόρων πρακτικών γεωργίας και δασοκομίας, της διαχείρισης των υδάτων, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων και να προγραμματίσουν χωρίς καθυστέρηση πολιτικές εκτενούς ανοικοδόμησης για τον τουρισμό και τις πληγείσες τοπικές οικονομίες·

23. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάλληλη, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση όλων των άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών·

24. προτείνει να σταλεί αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό, να δημιουργήσει μια εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής όσον αφορά τις ζωές, τις περιουσίες, τα κοινωνικά δίκτυα, το περιβάλλον και την οικονομία και να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση της πρόληψης και της αντίδρασης σε παρόμοιες ακραίες καταστάσεις στην ΕΕ στο μέλλον·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

__________________
(1) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 471.
(2) ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 599.
(3) ΕΕ C 92 E, 20.4.2006, σ. 414.
(4) ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σ. 322.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0222.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0223.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0224.
(8) ΕΕ L 297, 15.11.2001, σ. 7.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0286.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0218.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0143.
(12) ΕΕ L 71, 10.3.2007, σ. 9.
(13) COM(2007) 414 τελικό.

Metablogging.gr Comments Headline Animator